Energetska efikasnost

Šta je?

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje preduzimamo u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života.

Zašto?

Računi za električnu energiju će biti smanjeni korišćenjem većeg broja energetski efikasnih uređaja.
Manja potrošnja energije povlači za sobom i smanjenje zagađenja, bolje očuvanje okoline i prirodnih resursa

Najčešće mere koje se preduzimaju

  • Zamena energetski neefikasnih potrošača
  • Izolacija prostora koji se hladi ili greje
  • Zamena dotrajale ili neefikasne stolarije prostorija koje se hlade ili greju
  • Ugradnja mernih i regulacionih uređaja

** Postoji puno mera efikasnosti koje bi primenom, a bez velikih investicija, mogle uštedeti i 30% energije. Sa većim investicijama taj procenat može biti znatno veći.

Drina Coop je licencirano preduzeće koje se bavi projektovanjem i izvođenjem radova, u svojim redovima ima zaposlene inžinjere sa sertifikatom Inženjerske komore Srbije. Od 2013 godine se bavi izradom elaborata o energetskoj efikasnosti objekta. Elaborat sadrži informacije o karakteristikama objekta, lokaciji, uštedi energije, gubicima, mogućim uštedama, troškovima grejanja, hlađenja…
Dobijanjem energetskog pasoša vlasnici stanova imaju tačnu evidenciju koliko energije troše i koliko mogu da uštede na mesečnom ili godišnjem nivou.
Posedovanje energetskog pasoša biće neophodno za promet nekretnina, a u zavisnosti od kategorije energetskog pasoša (od A do G), povećava se vrednost nekretnina na tržištu.